Till startsida
Webbkarta

Så här räknar vi fram dina meritvärden

Meritvärdet används till att konkurrera om studieplatserna om det är fler behöriga sökande än det finns studieplatser. Dina meriter omräknas till ett meritvärde och meritvärdet placeras i en urvalsgrupp. Du kan delta i flera urvalsgrupper.

Betygsurval – från gymnasium och folkhögskola

Betygspoängen för slutbetyg (gymnasiebetyg efter år 1997) ger ett jämförelsetal mellan 9,00 och 20,00. Betygspoängen för avgångsbetyg (gymnasiebetyg fram till år 1997) ger ett meritvärde på skala 1-5 som sedan räknas om till ett jämförelsetal mellan 0,00 och 20,00. Det är tillåtet att utbytes- och tilläggskomplettera sina betyg.

Meritvärdering av folkhögskoleomdöme ger ett poängvärde på skala 1-4.

Meritvärdering av utländska gymnasiebetyg

Utländska gymnasiebetyg meritvärderas enligt särskilda regler till skalan 10,00-20,00. Kompletteringsbetyg för behörighet och tillägg räknas sedan på samma sätt som för sökande med ett slutbetyg från gymnasieskolan omfattande 2 500 gymnasiepoäng.

Några utbyteskompletteringar med kursbetyg, eller motsvarande, görs inte.

Betyg i samtliga nationella kurser kan medräknas för behörighet eller som tilläggskomplettering. Om sökande har kursbetyg med sifferbetyg (Komvux 1992-94) räknas det om så att betyg 3 = G, 4 = VG och 5 = MVG. Ämnen kan medräknas vid beräkning av jämförelsetal.

Högskoleprovsurval

I urval Högskoleprov sker rangordning efter bästa resultat på giltigt högskoleprov. Provet är giltigt 10 terminer efter det kalenderhalvår provet genomfördes. Uppgift om resultat ska inte sändas in med anmälan, universitetet får resultatet automatiskt om du har ett svenskt personnummer. Om du saknar svenskt personnummer måste du dock själv skicka in resultatet.

Högskolepoäng och högskolepoäng inom visst ämnesområde

I urvalet på grundnivå med akademiska poäng sker rangordningen efter antal uppnådda högskolepoäng vid sista anmälningsdag, dock räknas maximalt 225 högskolepoäng.

I urvalet med akademiska poäng inom ett ämne sker rangordningen efter antal uppnådda högskolepoäng inom ett visst angivet ämnesområde, eller flera angivna ämnesområden, vid sista anmälningsdag, dock räknas maximalt 225 högskolepoäng.

I urval på avancerad nivå med akademiska poäng kan rangordningen även ske efter antal uppnådda högskolepoäng vid sista anmälningsdag utan något poängtak.

Vilket urval som gäller står angivet vid varje kurs eller program. I urvalet använder vi de uppgifter om avklarade högskolepoäng som institutionerna rapporterat in till Ladok samt bifogade intyg över annan akademisk utbildning.

Yrkeslivserfarenhet

Yrkeslivserfarenhet som krävs för behörighet är inte meritgrundande. Maximalt 10 år får tillgodoräknas och du ska ha arbetat minst halvtid per kalendermånad. Avvikelse kan förekomma, se under respektive kurs eller program. Yrkeslivserfarenhet ska styrkas med tjänstgöringsintyg. Under avsnittet Meriter beskrivs hur intyget ska vara utformat.

Räkna ut ditt slutbetyg

På VHS hemsida finns ett program som hjälper dig räkna ut ditt slutbetyg.

Länk till beräkningsfunktion på antagning.se

Omräkningstabell

Visar vad de äldre 1-5 betygen får för värde.

Omräkningstabell på antagning.se

Kontaktinformation

Sektionen för antagning

Göteborgs universitet, Utbildningsenheten, Box 150, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Karl Gustavsgatan 29
öppettider mån-ons kl 9-11

Telefon:
031-786 1855 (svensk utbildning)
031-786 1050 (utländsk utbildning)
031-786 4439 (avgifter och stipendier)
telefontid mån-ons kl 9-11

Fax:
031-786 4387

E-postadress: antagning@gu.se

Till sidans topp